Remissvar

Här kan du läsa Dataspelsbranschens remissyttranden. Har du frågor eller kommentarer, kontakta johanna.nylander[at]dataspelsbranschen.se.


2018

Remiss  JU2018/01146L3    
Inskickad  den  1  juni  2018  till  Justitiedepartementet  
Remissvar  avseende  betänkandet  Grovt  upphovsrättsbrott  och  grovt  varumärkesbrott    

Remiss  UD2018/07645/HI    
Inskickad  den  1  juni  2018  till  Utrikesdepartementet  
Remissvar  avseende  förslag  till  Europaparlamentets  och  Rådets  förordning  om  främjande  av  rättvisa  villkor  och  transparens  för  företagsanvändare  av  onlinebaserade  förmedlingstjänster    

Remiss  Ku2018/00640/MF    
Inskickad  den  14  maj  2018  till  kulturdepartementet  
Remissvar  avseende  rapporten  Fler  filminspelningar  till  Sverige    

Remiss  Fi2018/01435/S2  
Inskickad  den  23  april  2018  till  Finansdepartementet  
Remissvar  avseende  Förslag  till  rådets  direktiv  om  ett  gemensamt  system  för  skatt  på  inkomster  från  tillhandahållande  av  vissa  digitala  tjänster    

Remiss  Fi2018/01419/S1    
Inskickad  den  20  april  2018  till  Finansdepartementet  
Remissvar  avseende  Europeiska  kommissionens  förslag  till  rådets  direktiv  om  fastställande  av  regler  med  avseende  på  bolagsbeskattning  av  en  betydande  digital  närvaro  COM(2018)  147  final    

Remiss  Fi2018/00743/S2  
Inskickad  den  16  april  2018  till  Finansdepartementet  
Remissvar  avseende  regeringskansliets  promemoria,  Vissa  kontrollfrågor  och  andra  frågor  på  punktskatteområdet


2017


Position Paper/Consultation
Sent to The European Commission on December 18th 2017
Fair taxation of the digital economy

Remiss UD2017/15958/HI
Inskickad den 10 november 2017 till Utrikesdepartementet
Remissvar avseende Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM(2017)495 .


2016


Remiss Ju2016/06404/L3
Inskickad den 21 oktober 2016 till Justitiedepartementet
Remissvar avseende EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering, 

Remiss UD2016/10234/HI
Inskickad den 21 juli 2016 till Utrikesdepartementet, Enheten för internationell handel och EU:s inre marknad
Remissvar avseende Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG – KOM (2016) 289 slutlig

Remiss Fi2016/01244/S2
Inskickat den 28 april 2016 till Finansdepartementet
Remissvar avseende Kompletterande förslag avseende kemikalieskatten

Remiss Ju2016/00084/L3
Inskickat den 24 februari 2016 till Justitiedepartementet
Remissvar avseende EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten

Remiss Ju2015/10162/L2
Inskickat den 22 februari 2016 till Justitiedepartementet
Remissvar avseende Europeiska kommissionens två förslag till direktiv om dels vissa aspekter rörande avtal om leverans av digitalt innehåll dels vissa aspekter rörande avtal för försäljning av varor på nätet eller annars på distans.

Remiss Ju2016/00085/L3
Inskickat den 2 februari 2016 till Justitiedepartementet
Remissvar avseende EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden